x Jesteś w:

O projekcie

Projekt pn. "Małopolskie Talenty – III etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

 

Beneficjent projektu: Powiat Nowosądecki

Realizator projektu: Wydział Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2019 roku do 31.08.2020 roku

Wartość projektu: 249 045,00 zł, w tym:

•    dofinansowanie 236 592,75 zł
•    wkład własny Powiatu Nowosądeckiego: 12 452,25 zł

 

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienia kompetencji kluczowych przedmiotowych: języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji społecznych dla 88 uczniów liceów ogólnokształcących w Grybowie i Starym Sączu poprzez utworzenie w roku szkolnym 2019/2020 Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.